Arkiv Vägför

 

2018-08-12
Stämmoprotokoll finns nu tillgängligt under fliken årsmöte och på anslagstavlan vid affären.
2018-08-03
Under fliken Aktiviteter finns lite information vad stugföreningen har gjort i sommar !
2018-07-04
Uppdateringar i Stugföreningens aktiviteter, kolla så ni inte missar något roligt i sommar :)
2018-06-13
Stugföreningens sida är nu uppdaterad med sina aktiviteter så välkomna att planera in dessa i era sommarkalendrar :)
2018-05-06 - Fågelskådning
Välkomna till en rundvandring med en kunnig guide om våra fåglar i närområdet.
Samling på fotbollsplanen kl 9:00 den 12 Maj (lördag)

2018-04-08 - Strandstädning 2018
Vi har strandstädning lördagen den 5 maj kl 10:00. Vi träffas på fotbollsplanen och efter välgjort arbete belönas vi med korvgrillning. Väl Mött!

2017-08-20
Stugföreningen tackar alla medlemmar för 2017, vi kommer tillbaka 2018.

2017-06-14 - Sommaraktiviteter 2017
Nu finns schemat för alla sommaraktiviteter 2017 uppe på hemsidan! Information om alla aktiviteter hittar ni under fliken Sommarstugeföreningen. Hoppas vi ses i sommar!
2017-06-10 - Nu är aktiviteterna igång!
Nu har aktiviterterna startat i stugföreningen ;-) , titta under fliken aktiviteter för bilder från våra sommaraktiviteter!

Informationsbrev 2017 – 1
Styrelsemedlemmar 2017
Bo Hansson är ordförande, Elisabeth Gustavsson är vice ordförande och Kennet Lejemark är kassör. Hampus Janko är ny sekreterare från och med 2017.
Mats Axelsson, Lars Falk och Karin Petersson är suppleanter.
Vi behöver förstärka vår styrelse med personer som vill jobba lite ideellt i vår vägförening med olika uppdrag. Hjälps vi alla åt är det inte betungande att sitta i styrelsen.
Snälla vi behöver dig!
Kontakta vår valberedning Lars Falk 070-686 35 35 eller Ingvar Astner 070-5864640

2017-05-16 - Styrelsen informerar
Den nya styrelsen har haft tre möten hittills i år. Styrelsen arbetar bland annat med att ta fram offertförfrågningar till kommande vägunderhåll. Underhållet planeras till våren 2018 för att inte bli ogjort av den pågående fiberutbyggnaden.
Styrelsen vill också passa på att påminna om vikten att ha rätt andelstal registrerat. Det finns för närvarande ett antal fastigheter med felaktigt andelstal. För helårsboende är det av extra stor vikt då kommunen återbetalar 80 % av avgiften för dem.
Andel 1.0 (helårsboende)
Andel 0.7 (sommarboende)
Andel 0.5 (boende utmed utfart mot kustväg)
Andel 0.3 (tomtmark)
Beteshagen på de norra strandängarna har under vintern röjts från sly av Länsstyrelsen. Vi vill påminna om att det nu är Länsstyrelsen och kobonden som bestämmer när kvigorna skall beta i hagen. Det är inte tillåtet att på eget bevåg öppna eller stänga avspärrningarna mellan hagarna.

Skötsel av strandängar
Föreningsstämman den 11 juli 2016 beslutade att Rosendals Vägförening tecknar naturvårdsavtal för våra strandängar med Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har nu skötselansvaret utan några kostnader för vägföreningen.

2017-04-28 - Strandstädning
Vi har strandstädning den 6 maj kl 10:00. Vi träffas på fotbollsplanen och efter välgjort arbete belönas vi med korvgrillning. Väl Mött!

Föreningsstämma 2017
Föreningsstämman kommer att hållas den 12 juli 2017 kl. 16.30 i Glommens samlingslokal.
Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2017-04-30 på mail till [javascript protected email address]

2016-09-13
Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun, dnr: KS 2014/273 - Utställning
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun är ute på utställningsremiss från den 31 augusti till och med den 31 oktober 2016. Bifogade handlingar finns under fliken Information.
För mer information och utskriftsvänlig version, se även www.falkenberg.se/kustutveckling

2016-07-18
Stämmoprotokoll finns nu publicerat under fliken Årsmöte.

2016-07-12
På föreningsstämman 160711 beslutades det att ge styrelsen i uppdrag att teckna Naturvårdsavtal med Länsstyrelsen för skötsel av strandängarna. Avtalsförslaget från Länsstyrelsen löper på 25 år och innebär att Länsstyrelsen tar hand om skötsel, klippning av vass m m utan någon kostnad för Vägföreningen. Se avtalsutkast från Länsstyrelsen: Avtalsutkast

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun, dnr: KS 2014/273 - Utställning
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun är ute på utställningsremiss från den 31 augusti till och med den 31 oktober 2016. Se bifogade handlingar.
För mer information och utskriftsvänlig version, se även www.falkenberg.se/kustutveckling
Utställningsremiss följebrev
FÖP kusten samrådsredogörelse antagen skärmversion
Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kusten skärmversion
Utställningshandling FÖP Kusten skärmversion
UKS 160607 § 174
Karta södra kusten skärmversion
Karta norra kusten skärmversion

Årsavgift för 2017
Uppge Fastighetsbeteckning och namn vid betalning till bankgiro 5401-5227
Andelsavgift för 2017 enligt beslut på Föreningsstämman 2016. (Ingen höjning)
Andel 1.0 (helårsboende) 1400 kr
Andel 0.7 (sommarboende) 980 kr
Andel 0.5 (boende utmed utfart mot kustväg) 700 kr
Andel 0.3 (tomtmark) 420 kr

2016-06-17
Välkommen till föreningsstämma i Rosendals vägförening och årsmöte i Rosendal/Sandkärrs stugägarförening den 11 juli kl. 16.00

Välkommen till Glommens samlingslokal den 11 juli.

kl. 15.30-16.00 Registrering till föreningsstämman i Rosendals Vägförening
kl. 16.00-16.15 Årsmöte Rosendals Stugägarförening
kl. 16.15-16.30 Kaffe
kl. 16.30-18.00 Föreningsstämma Rosendals vägförening

Handlingar enligt nedan.

Välkomna !
Stämmohandlingar Vägföreningen Årsmötehandlingar Studägarföreningen Inkomst-Utgiftsstat 2017

Studiebesök på Folkareds bryggeri 2 juli 2016 klockan 16.00
Bryggeriet startades 2013 och de som driver det heter Philip och Elisabeth Nicholson. Eftersom Phil är från England föll det sig naturligt att brygga öl av brittisk typ efter traditionella recept. De använder sig i mesta möjliga mån av engelsk humle och malt. Bryggeriet ligger i Långås ca 1 mil från Sandkärr.
De som vill tar bilen, de som önskar ta en cykeltur samlas vid anslagstavlan på Törnrosvägen klockan 15.00 så cyklar vi gemensamt dit. Det finns möjlighet att äta och ta en öl på puben efter studiebesöket. Meddela till Birgitta eller Håkan senast den 19 juni om ni vill äta så bokar vi bord på puben, telefonnummer 076-76 65 355, 0708-24 23 27.
Vill du veta mer om Folkareds öl, följande kontaktuppgifter:
Folkared 15, 311 93 Långås • info@folkared15.se • 0346 91090 • 0703 03 25 90

Styrelsen informerar
Nu har den nya styrelsen för 2016 kommit igång. Vi har haft två möten. På det första mötet lärde vi känna varandra och beskrivning av verksamheten.
På det andra mötet gick vi igenom arbetsuppgifter för perioden. Aktuella arbetsuppgifter för styrelsen är bl a att ta fram en underhållsplan för vägarna och se över hanteringen av medlemsavgifterna.
Stora hålor har grävts på strandängarna och dessa hålor är sk sandblottor och ingår i det naturvårdsprojekt för återställande av strandängarna som påbörjades för ett antal år sedan. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i området genom att skapa habitat för vissa biarter.Ingreppen som görs är långsiktiga och om det ser lite “brutalt” ut när det är nygjort så kommer väder och vind jämna ut blottorna och vi kommer med tiden få vackra och naturliga strandängar med en artrik flora och fauna.
Länsstyrelsen ska besiktiga strandängarna och därefter ska vi försöka att få till ett naturvårdsavtal som inte kostar eller belastar föreningen något.
Vi saknar en del medlemsavgifter och kommer skicka ut påminnelser inom kort.

Fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun, dnr: KS 2014/273 - Utställning
Den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten, Falkenbergs kommun är ute på utställningsremiss från den 31 augusti till och med den 31 oktober 2016. Se bifogade handlingar.
För mer information och utskriftsvänlig version, se även www.falkenberg.se/kustutveckling
Utställningsremiss följebrev

Översiktsplan för kusten, Falkenbergs kommun
Den fördjupade översiktsplanen för kusten, Falkenbergs kommun är ute på samrådsremiss från den 3 februari till och med den 4 april 2016. Stadsbyggnadskontoret arrangerar drop in på följande ställen:
Tisdagen den 16 feb Glommens samlingslokal kl. 17-20
Torsdagen den 18 feb Ugglarps camping kl. 17-20
Onsdagen den 2 mars Ringsegården konst och café kl. 17-20
Torsdagen den 3 mars Morups prästgård kl. 17-20
För mer information och dokument se även www.falkenberg.se/kustutveckling

Styrelseinformation
Styrelsen har haft möte den 8 augusti och på mötet var Bo Hansson och Kenneth Lejemark inbjudna som adjungerade då de tillträder sina styrelseuppdrag 1 januari 2016.
Mötet diskuterade framför allt ärendet från stämman om att revisorn inte har haft tillgång till styrelseprotokoll som sedan visade sig vara felaktigt påstående. Revisorn hade tillgång till allt material inkl. protokollen. Detta har skrivits in som en not på stämmoprotokollet.
På mötet den 8 augusti beslutade styrelsen att vi ska köpa in ett enkelt bokföringsprogram för att underlätta kassörens arbete.
Ängen vid Sandkärrsvägen och en liten bit vid Gobbens väg behöver klippas.
Vid ev. kommande eldningar på strandängarna kommer detta att annonseras på hemsidan i god tid.
En offert kommer att begäras in på Nyponrosvägen för bortforsling av stenmur och breddning av vägen.
Aktuell detaljplan över vårt område kommer att begäras in från kommunen.
Styrelsen har gjort en besiktning av vägskyltar i området och kommer att beställa 10 st nya vägnamnskyltar under hösten.
Det är även dags att se över avtal för snöröjning för kommande vintersäsong.

 

Bredband

2016-02-03 Fiberanslutning
Nu rör det sig i fiberfrågan. Ip-Only har i dagarna skickat ut ett erbjudande till alla i området. Det innebär att man får fiberanslutning för 18900kr om man beställer innan 15 mars 2016. Månadskostnaden bestäms av vilka tjänster man väljer. Vi på vägförening och stugföreningen ställer oss positiva till detta erbjudande.
Läs mer på http://www.halland.ip-only.se/

2017-07-26
Det senaste i denna soppan är att den 1 augusti så skall signalen till vårt område vara igång, vi håller tummarna för detta besked stämmer. Det är vad jag har fått fram från IP-only regions chef.
2017-07-05
Vecka 28 skall installationerna i respektive hem börja så nu är slutfasen inledd.

2016-05-31
Här finns senaste uppdateringarna om fiberutbyggnaden
http://www.stafsingemorupfiber.se/

Egen undersökning 2015
Information Bredbandsfiber och Mobiltelefontäckning Rosendal/Sandkärr.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)